مقالات آموزش مکالمه زبان انگلیسی - EN45زبان آموز گرامی، این بخش شامل مقالات طبقه بندی شده آموزش مکالمه زبان انگلیسی است. این مقالات، همراه با مثال ها و روش های جدید آموزشی ارائه گردیده و بروز رسانی می شوند. مقاله ها را به ترتیب مطالعه کنید و جهت آموزش آنلاین با ورود به بخش آموزش می توانید شروع به یادگیری و تقویت زبان خود کنید.


اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و هفتاد و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و هفتاد و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و هفتاد و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و هفتاد و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و هفتاد و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و هفتاد و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و هفتاد

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و هفتاد)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصت و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصت و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شصتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شصتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و سه

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و سه)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و دو

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و دو)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و دو

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و ی)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و یک

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه و یک)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجاه)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و شش

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و شش)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و پنج

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و پنج)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهل و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهلم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهلم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و نهم)

نمایش مقاله

تجارت های چند زبانه

آیا چند زبانه بودن به ارتقاء شغلی ما کمک می کند؟

نمایش مقاله


استرس درصحبت کردن

راههای غلبه براسترس به هنگام انگلیسی صحبت کردن

نمایش مقاله

ICEBREAKING

در صنعت بازاریابی چگونه باید گفتگو را آغاز کرد؟

نمایش مقاله

چند اصطلاح رایج

راجع به چند اصطلاح رایج در زبان انگلیسی بخوانیم.

نمایش مقاله

مصاحبه تلفنی

برای موفقیت در مصاحبه تلفنی چه باید کرد؟

نمایش مقاله

صحبت کردن به زبان انگلیسی

چگونه به مهارت صحبت کردن انگلیسی تسلط یابیم

نمایش مقاله


اصطلاحات مرتبط با اسامی غذاها

در این مقاله راجع به اصطلاحاتی مرتبط با غذا می خوانید که در کشورهای مختلف رایج می باشد.

نمایش مقاله

اصطلاحات راجع به کتاب

تعدادی اصطلاح زبان انگلیسی که در آن ها کلمه Book به کار رفته است.

نمایش مقاله

مذاکره موفق

برای داشتن یک مذاکره موفق چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

نمایش مقاله


چند زبانه - MULTILINGUALISM

در چه صنایعی چند زبانه بودن از الزامات است؟

نمایش مقاله

 مکالمه روزمره در مورد ازدواج

مکالمه روزمره در مورد ازدواج

نمایش مقاله

عباراتی برای تبریک گفتن

عباراتی برای تبریک گفتن

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و هفتم)

نمایش مقاله


صحبت کردن به زبان انگلیسی

با اعتماد به نفس انگلیسی را صحبت کنید

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و ششم)

نمایش مقاله


اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و چهارم)

نمایش مقاله

چند جمله عاشقانه برای روز ولنتاین

جملات عاشقانه

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و سوم

راصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و دوم

راصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی و یکم

راصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی و یکم)

نمایش مقاله

عبارات مورد نیاز در مطب دکتر

هنگام ملاقات با دکتر به چه عباراتی نیاز خواهید داشت؟

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سی ام

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سی ام)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و هفتم)

نمایش مقاله


اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیست و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیست و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و بیستم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و بیستم)

نمایش مقاله

به دست آوردن لهجه آمریکایی با آموزش مجازی

به دست آوردن لهجه آمریکایی با آموزش مجازی

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و نوزدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و نوزدهم)

نمایش مقاله

HAND IDIOMS

اصطلاحاتی که در آن ها از کلمه HAND استفاده شده است.

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و هجدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و هجدهم)

نمایش مقاله

LEG IDIOMS

اصطلاحاتی که در آن ها از کلمه Leg استفاده شده است.

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و هفدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و هفدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و شانزدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و شانزدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پانزدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پانزدهم)

نمایش مقاله

BOOK IDIOMS

اصطلاحات زبان انگلیسی که در آن ها از کلمه Book استفاده می شود.

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهاردم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهاردهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سیزدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سیزدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و دوازدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و دوازدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و یازدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و یازدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و دهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و دهم)

نمایش مقاله

چگونه برترس خود درصحبت کردن انگلیسی غلبه کنیم

خجالت نکشید و انگلیسی صحبت کنید

نمایش مقاله

DIFFERENCES 2

بررسی تعدادی از عبارات مشابه و گیج کننده

نمایش مقاله

DIFFERENCES 1

بررسی تعدادی از عبارات مشابه و گیج کننده

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنج

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و دوم)

نمایش مقاله

INTERESTING TOPICS TO START A CONVERSATION

چگونه یک گفتگو را آغاز کنیم؟

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش صد)

نمایش مقاله

جملاتی برای هتل

چند جمله ی کاربردی برای اقامت درهتل

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و نهم)

نمایش مقاله

کلمات مرتبط با مسائل مسافرتی و حمل و نقل

در زبان انگلیسی چه کلماتی در حوزه مسافرت و حمل و نقل به کار می رود؟

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و هشتم)

نمایش مقاله

COLOR IDIOMS

اصطلاحاتی که در آن از اسامی رنگ ها استفاده می شود چه هستند؟

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و ششم)

نمایش مقاله

LIFE & TIME

چندین عبارت معمول با کلمات Time و Life که در زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارند.

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و پنجم)

نمایش مقاله

ANIMAL IDIOMS

تعدادی از اصطلاحاتی که در آن ها از اسامی حیوانات استفاده شده است را در این مقاله خواهید دید.

نمایش مقاله

5 راهکار برای بهبود یادگیری مکالمه زبان انگلیسی بدون حضور مخاطب واقعی

یادگیری مکالمه زبان انگلیسی بدون حضور مخاطب واقعی

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نود

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نود)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هشتاد

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتاد)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و چهارم)

نمایش مقاله

الفبای فونتیک یا سیستم آواشناسی IPA

الفبای فونتیک یا سیستم آواشناسی IPA

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفتاد

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتاد)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصت و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصت و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش شصتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شصتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات مهمی که برای رزرو یک هتل به زبان انگلیسی به آنها نیاز دارید.

رزرو هتل در یک کشور خارجی

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و سوم)

نمایش مقاله

فرهنگ گفتگو

چگونه گفتگوی انتقادی به فرهنگ تبدیل شود؟

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و دوم)

نمایش مقاله

برای صحبت با تلفن چه آدابی را باید رعایت کنید؟

آداب تماس تلفنی

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاه و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاه و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش پنجاهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجاهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهل و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهل و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش چهلم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهلم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و هشتم)

نمایش مقاله

The electric car revolution is on its way

Electric cars are going to take over the markets sooner than later

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و ششم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش سی و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی بخش سی و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی بخش سی ام

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سی ام)

نمایش مقاله

PUBLIC SPEAKING

نکاتی در ارتباط با صحبت کردن در برابر جمع

نمایش مقاله

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی بخش بیست و نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیست و نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی بخش بیست و هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیست و هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی بخش بیست و هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیست و هفتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی بخش بیست و ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیست و ششم)

نمایش مقاله

چگونه می توانیم در مکالمات به زبان انگلیسی پیشرفت کنیم؟

راهکارهایی که باعث پیشرفت در مکالمات به زبان انگلیسی می شود.

نمایش مقاله

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی بخش بیست و پنجم

اصطلاحات پایه در زبان انگلیسی بخش (بیست و پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات مفید زبان انگلیسی بخش بیست و چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیست و چهارم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش بیست و سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیست و سوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش بیست و دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیست و دوم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش بیستم و یکم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیست و یکم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش بیستم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش بیستم)

نمایش مقاله

Tidal power stations prove more than successful in electricity generation

نیروگاه‌های برق جزر و مدی قابلیتهای جدیدی را اثبات میکنند

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش نوزدهم

اصطلاحات جالب و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نوزدهم)

نمایش مقاله

A tropical storm called Harvey is an apocalyptic natural power unleashed on Texas

نیرویی که بر سر تگزاس خراب شده هاروی نام دارد و به معنای واقعی‌ ماورای طبیعی محسوب میشود

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هجدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هجدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش هفدهم

اصطلاحات جالب و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفدهم)

نمایش مقاله

انگلیسی را روان صحبت کنیم

چند راهنکار برای روان صحبت کردن انگلیسی

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش شانزدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش شانزدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش پانزدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پانزدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش چهاردهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهاردهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش سیزدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش سیزدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش دوازدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش دوازدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش یازدهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش یازدهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش دهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش دهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش نهم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش نهم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش هشتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هشتم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش هفتم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش هفتم)

نمایش مقاله

در یک مکالمه انگلیسی چطور می توان نظرات خود را بیان کرد؟

عبارت های پر کاربرد در بیان اظهارات به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش ششم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش ششم)

نمایش مقاله

تکنیک shadow  چیست و چطور به یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند

چگونگی استفاده از تکنیک Shadow در یادگیری زبان انگلیسی.

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش پنجم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش پنجم)

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش چهارم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش چهارم )

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش سوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی ( بخش سوم )

نمایش مقاله

اصطلاحات در زبان انگلیسی بخش دوم

اصطلاحات مفید و کاربردی در زبان انگلیسی (بخش دوم )

نمایش مقاله

HOW TO PRACTICE SPEAKING ENGLISH WITHOUT A PARTNER

HOW TO PRACTICE SPEAKING ENGLISH BY OUR OWN

نمایش مقاله

اصطلاحات زبان انگلیسی بخش اول

اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی ( بخش اول )

نمایش مقاله

FLUENCY (بخش دوم)

چگونه انگلیسی را روان صحبت کنیم ( بخش دوم ) ؟

نمایش مقاله

FLUENCY (  بخش اول )

چگونه انگلیسی را روان صحبت کنیم ( بخش اول ) ؟

نمایش مقاله

Some English telephone phrases

چند عبارت مصطلح در مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

  اولین اصطلاحات معمول در اولین دیدار در زبان انگلیسی

The very used items in meeting someone for the first time

نمایش مقاله

You need a strategy if you want to speak English fluently

You have to work hard in order to speak English fluently

نمایش مقاله

Talk to people on the internet and learn English

You can talk to people online who like to peak English and practice the language as do you

نمایش مقاله

Speaking English well requires taking risks and making mistakes

You can speak English well if you start looking for new ways to say the same things

نمایش مقاله

راه های متفاوت برای شروع یک گفتمان یا conversation به زبان انگلیسی

معرفی نکات تاثیر گذار برای گفتمان به زبان انگلیسی

نمایش مقاله

معنای اصطلاح tip of the iceberg در انگلیسی

توضیحی درباره معنای اصطلاح tip of the iceberg در زبان انگلیسی و چگونگی استفاده از آن

نمایش مقاله

آموزش مکالمه انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی به خود به مراتب بر قابلیت های شما در فراگیری زبان تاثیرگذار است.

نمایش مقاله

چگونه تلفظ و لهجه انگلیسی خود را بهبود ببخشیم

خیلی از زبان آموزان، زبان انگلیسی را صحبت میکنن اما از این که نمیتوانند مانند یک بومی صحبت و لغات را تلفظ کنند نا امید هستند. برخی این امر را از لهجه استاد و آموزش غلط آموزشگاه ها میدانند چرا که آنها هستند که باید تلفظ لغات و شیوه های درست را به ما بیاموزند...

نمایش مقاله

The Impact of Mothers on Children’s Linguistic Skills

A mother is the first person an infant sees and also learns his/her first words from. However, before centralizing on the role of mothers in teaching linguistic skills to their children, we focus on a short conversation about the stages of speaking and their timings.

نمایش مقاله

یادگیری سریع زبان انگلیسی با کسانی که با آنها معاشرت می کنید

مردم اغلب می گویند که دوست دارند با 10 نفر زمان خود را سپری کنند. این بدین معنی است که عادتها و شخصیتهای مردمی که با آنها معاشرت می کنید بر روی شخصیت و رفتار شما تاثیر گذار خواهد بود. با کسانیکه آنها را تشویق می کنید و دوست دارید شبیه آنها باشید معاشرت کنید.

نمایش مقاله

چگونه انگلیسی را مانند یک انسان بومی صحبت کنیم؟

هیچ کس دوست ندارد انگلیسی را مانند کتاب صحبت کند همانطور که در زبان فارسی کسی دوست ندارد کتابی صحبت کند. عبارات رسمی که شما از مدرسه به خاطر دارید، کاملا با دنیای واقعی انگلیسی که توسط خود انگلیسی زبان ها صحبت می شود متفاوت هستند.

نمایش مقاله

در انگلیسی چگونه با ملایمت انتقاد کنیم

اگر انتقاد، بد استفاده شود می تواند موجب آسیب شود. اما اگر در راه درستش استفاده شود می تواند ابزاری برای یادگیری باشد. از این نکات استفاده کنید تا انتقادی سازنده داشته باشید و چیزی منفی را به تجربه ای مثبت برای خود و دیگران بدل کنید.

نمایش مقاله

با انجام هفتگی کارهایی که شما را می ترساند، انگلیسی خود را بهبود ببخشید

گاهی اوقات ممکن است یادگیری یک زبان ترسناک به نظر برسد. گرچه در حقیقت چیزی برای ترس وجود ندارد. در واقع بسیاری از مردم اشتباهات کوچکی را که شما در هنگام حرف زدن می ترسید مرتکب شوید را متوجه نمی شوند زیرا مشغول تمرکز بر مکالمه ی جالبی هستند که با شما دارند.

نمایش مقاله

شش راه غیر معمول برای بهبود اعتماد به نفستان هنگام انگلیسی صحبت کردن

تعداد بسیاری از سخنرانان عمومی در زبان انگلیسی به آرامی صحبت می کنند. صحبت کردن با سرعت کمتر باعث می شود که مطمئن تر و قابل اعتماد تر به نظر برسید.

نمایش مقاله

چگونه یادگیری زبان به شما کمک می کند تا توانایی اجتماعی خود را افزایش دهید

در دوره ای که رقابت کاری بیشتر از هر عصر دیگری است، روابط اجتماعی می تواند کمک بزرگی برای شما باشد. یادگیری زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا توانایی اجتماعی خودتان را افزایش دهید و شما را در کار رقابتی تر می کند.

نمایش مقاله

آیا موسیقی میتواند به شما در یادگیری انگلیسی کمک کند؟

موسیقی یکی از لذت های ساده زندگی است، اما آیا می دانید که می تواند به شما در یادگیری زبان انگلیسی نیز کمک کند؟ در این جا نشان می دهیم که چگونه موسیقی می تواند ابزار ارزشمندی در هنگام یادگیری یک زبان خارجی محسوب شود.

نمایش مقاله

چند زبان را می توانید بیاموزید؟

داستانهای کافی در مورد چند زبانی ها وجود دارد؛ ما از آنها چه چیز هایی را می توانیم بیاموزیم؟ آیا میتوانند برخی از رموز یادگیری موفقیت آمیز را به ما بگویند؟ در اینجا نکاتی که ممکن است مفید باشد بیان شده است

نمایش مقاله

به چه دلیل زبان انگلیسی یاد می گیریم؟

امروزه به دلیل گستردگی زبان انگلیسی در اکثر امور، نه تنها در کشورهایی که انگلیسی زبان رسمی آنهاست، بلکه در دیگر کشورها نیز انگلیسی، زبان بخش عظیمی از مردم بومی است. لذا جهت برقراری ارتباط با مردم سراسر جهان، دسترسی به اطلاعات، پیشرفت های شغلی و ... نیازمند زبانی واحد و آسان هستیم.

نمایش مقاله

مکالمات پرکاربرد زبان در هنگام سفر 1

سفر کردن از جمله تفریحات دوست داشتنی است که مورد علاقه همه اقوام و افراد جامعه می باشد. سفر کردن مطالب بسیاری را به ما می آموزد و ما را با فرهنگ و آداب و رسوم دیگر کشورها و دیدنی های جهان آشنا می کند.

نمایش مقاله

مکالمات پرکاربرد زبان در هنگام سفر 2

شما به عنوان توریست وارد کشوری می شوید و قصد دارید بر فرض به مرکز شهر بروید، مسیر را بپرسید، و یا اطلاعاتی در مورد هتل وسفرتان کسب نمائید، چه سوالاتی باید بپرسید؟

نمایش مقاله

مصاحبه های شغلی در زبان انگلیسی

در دنیای امروز، نیروی انسانی، اصلی ترین سرمایه هر سازمان محسوب می شود. در واقع هر سازمان در جهت پیشبرد اهداف خود، از افرادی متخصص در هر بخش، بهره می برد.

نمایش مقاله

مکالمه تلفنی در زبان انگلیسی

هدف مقاله حاضر، ارائه راهکارهای مناسب برای برقراری مکالمه تلفنی درست و موثر می باشد، ضمن اینکه شما را با سبک تماس های تلفنی در زبان انگیسی آشنا می کنیم.

نمایش مقاله

مکالمات رایج در ملاقات های کاری

امروزه سفر کردن کارکنان بسیاری از شرکت های داخلی به خارج از کشور، برای بستن قرارداد و یا در هر زمینه ای دیگر بسیار رایج و ضروری می باشد و بدیهی است برای موفق بودن در این امر، به تسلط داشتن در مکالمه ی اختصاصی مربوط به آن نیاز می باشد.

نمایش مقاله